برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

دکتر لعیا صدیق راد

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

 

دکترای حرفه ای داروسازی

 

 

شماره تلفن مستقیم: 32766256-044

ایمیل:sadighrad.la@umsu.ac.ir

 

معرفی مدیران سابق:

نام مدیر

مدرک تحصیلی

دوره تصدی

دکتر اکرم صابری

دکتری حرفه ای داروسازی

 

دکتر مهدی رهبر

دکتری حرفه ای داروسازی

1387-1388

دکتر آرمین نیکروز

دکتری پزشکی عمومی

1388-1391

دکتر لعیا صدیق راد

دکتری حرفه ای داروسازی

1391-1397

دکتر فاطمه آقازاده

دکتری حرفه ای داروسازی

1397-1401

دکتر لعیا صدیق راد

دکتری حرفه ای داروسازی

1401- تاکنون

 

 
 

 

 

تنظیمات قالب