برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

دکترامیر رحیمی راد

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 

دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

 

 

شماره تلفن مستقیم: 32765656-044

دور نگار: 32787412-044

ایمیل:lab-fdo@umsu.ac.ir

 

معرفی مدیران سابق:

نام مدیر

مدرک تحصیلی

دوره تصدی

دکتر عبدالخالق جورابچی

دکتری داروسازی

1361-1399

دکتر بدریه لکستانی

دکتری داروسازی

1377-1361

دکتر اشرف امیرآبی

دکتری داروسازی

1383-1377

دکتر امیر رحیمی راد

دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی

تاکنون-1383

 

 
 

 

 

تنظیمات قالب