برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                                           تماس با ما: 32772023-044

 

نام نام خانوادگی

واحد

شماره تلفن داخلی

مهندس اکبر زمانی

سرپرست مدیریت نظارت بر فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

250

خانم مهندس نسرین حقیقت افشار

رئیس اداره نظارت بر عرضه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

251

دکتر جعفر اسدزاده

رئیس اداره نظارت بر عرضه  فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

251

مهندس مریم فاخرنیا

رئیس اداره صدور پروانه­های  فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

255

مهندس عبدالرضا کوره ­پز

کارشناس مسئول نظارت بر واردات و صادرات فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

262

مهندس فرزانه رحمانپور

کارشناس فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

264

دکتر آقاخان خیری

کارشناس فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

260

مهندس بهزاد کاظمی

کارشناس  فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

252

مهندس مریم بلوکی

کارشناس فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

254

مهندس صادق انوری

کارشناس فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

263

مهندس سمیرا فهیمی

کارشناس  فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

259

مهندس نینا دلیری

کارشناس  فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

253

مهندس فرزانه خداپرست

کارشناس  فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

258

مهندس مهدی نوراسمعیل

کارشناس  فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

256

مهندس عطا خداویردی وند کشتیبان

کارشناس فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

257

مهندس ناصر غضنفری راد

کارشناس فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

274

تنظیمات قالب