برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                    تماس با ما: 32772023-044

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دکتر امیر رحیمی راد

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

280

دکتر سامال یگانه

مسئول فنی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

283

شیرین فروزان

مسئول کیفیت و کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

282

سعیده عزیزی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

281

ندا مرادی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

281

الناز زمانی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

281

سارا بهرامی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

281

دکتر مهسا حسن‌زاده

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

291

دکتر پریا ملکی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

291

دکتر مهدیه مشهدی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

287

الهام بنفشه‌ چین

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

286

مریم عباسی گزنق

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

286

سودا صمدزاد آذر

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

285

سعیده کوروشی

کارشناس پذیرش آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

279

دانش محمدی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

284

خسرو قاسملو

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

289

تنظیمات قالب