English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
 • مجموعه
  زیر مجموعه
  عنوان فرِآیند
  شناسه
  فرآیند
 • نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
  غذا و دارو
  بازرسی از داروخانه ها
 • نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
  غذا و دارو
  گزارش عوارض و خطاهای دارویی (ADR)
 • نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
  غذا و دارو
  اطلاع رسانی و ریکال