English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

 

 

 

فرم گزارش بازدید از انبار نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (جدید ۹۳/۰۹/۰۲)   

دانلود

فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی انبار (جدید ۹۳/۰۹/۰۲)                    

دانلود

پروانه مسئول فنی انبارهای نگهداری فرآورد ه های غذایی، آرایشی و بهداشتی (جدید ۹۳/۰۹/۰۲)

دانلود

پروانه تاسیس و بهره برداری انبار(جدید ۹۳/۰۹/۰۲)                               

دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (جدید ۹۳/۰۹/۰۲)

دانلود

تعهد و سوگندنامه مسئول فنی انبار (جدید ۹۳/۰۹/۰۲)

دانلود

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (جدید ۹۳/۰۹/۰۲)

دانلود