English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

دکتر امیر رحیمی راد

مدیر آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

دکترای دامپزشکی

ناهیده افرنگ

جانشین مدیر آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس تغذیه

دانش محمدی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس تغذیه

یعقوب روشنی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

دكترای دامپزشكی

سمیرا فهیمی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی

خسرو قاسملوی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس ارشد شیمی تجزیه

مریم عباسی گزنق

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس ارشد مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی

سمیه جلالی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس ارشد شیمی آلی

ندا مرادی

مسئول پذیرش آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس زیست‌شناسی- جانوری

سودا صمدزاد آذر

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس شیمی كاربردی

ایلناز مظفریان

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس زیست‌شناسی- میكروبیولوژی

نیره هریسی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

الهام بنفشه چین

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی

سامال یگانه زارع

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس ارشد شیمی آلی

شیرین فروزان

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

كارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی- كنترل كیفیت

مهدیه مشهدی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

دکترای داروساز

علی صادقی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

دکترای داروساز

سمانه کریمی

كارشناس آزمایشگاه كنترل مواد غذایی و بهداشتی

دکترای داروساز

مجتبی رضایی

 

 

الماس عظیمی