English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

با توجه به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 در مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، این بخش بر رعایت الزامات مدیریتی جهت استمرار آن  نظارت می نماید. هماهنگی با اعضای کمیته راهبردی جهت برگزاری جلسات، انتشار و نگهداری مدارک ایزو و جمع بندی و تحلیل عدم انطباق ها و ارائه بازخورد به نماینده مدیریت از وظایف دیگر این بخش است. یک نفر کارشناس کشاورزی در این بخش مشغول به فعالیت می باشد.