English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢


 

  نام و نام خانوادگی:

:

دکتر لعیا صدیق راد

سمت

:

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

شماره تلفن مستقیم:

:

044-32766256

دورنگار:

:

044-32765657