English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
-->

 

 صدور کد IRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری با اخذ تعهد (1401/05/29)


چك ليست پروانه مسئول فني واردات

فرم بررسي مدارك مسئول فني واردات


مواد اولیه

تعهد نامه عدم مصرف مواد اولیه  غذایی و آشامیدنی

دانلود

چك ليست درخواست مجوز ترخيص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

دانلود

چك ليست درخواست مجوز ورود(گشايش ) مواد اوليه غذایی و آشامیدنی بدون نياز به ثبت منبع

دانلود

چک لیست درخواست ورود(گشايش) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی مشمول ثبت منبع

دانلود

چک لیست مجوز ترخیص برنج

دانلود

درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

دانلود

درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود( گشایش) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

دانلود

 

 فرآیند شده

چك ليست درخواست مجوز ترخيص محصولات فرآيند شده غذايي، آرايشي و بهداشتي

دانلود

تعهد نامه عدم مصرف  محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

دانلود

چك ليست درخواست مجوز ترخيص محصولات فرآيند شده غذايي، آرايشي و بهداشتي

دانلود

چک لیست درخواست ورود(گشايش) محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

دانلود

درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

دانلود

درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود ( گشایش )محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

دانلود