English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

 

۱ بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل نمایش
۲ دستورالعمل استفاده از داروهای اپیوئیدی نمایش
۳ دستورالعمل نحوه بررسی درخواستهای مواد تحت کنترل جهت پروژههای تحقیقاتی نمایش
۴ تحویل شربت متادون به مراکز خصوصی نمایش
۵ پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم ویرایش مهر ۱۳۹۰ نمایش