English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

دکتر لعیا صدیق راد

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

240

دکتر میروحید علوی

سرپرست اداره فنی نظارت بر دارو

241

دکتر سودا افضل آهنگران

کارشناس واحد تأمین و کمبود دارویی

247

دکتر ندا برادران یاوری

کارشناس واحد تأمین و کمبود دارویی

237

دکتر صحرا زاهدی

کارشناس واحد ADR ، ریکال و  آموزش

245

دکتر محیا عفتی

کارشناس کمیسیون قانونی ماده 20

246

دکتر سمیرا برزگری

کارشناس کمیسیون قانونی ماده 20

236

خانم خاطره جبارزاده

کارشناس سامانه امور داروخانه ها HIX

238

دکتر مریم آریایی نیا

کارشناس سامانه TTAC و کنترل اصالت دارو

237

دکتر زهرا رضائی

مسئول واحد مخدر

244

دکتر الهه پورعبدالله

کارشناس واحد مخدر

244

دکتر عرفان ابراهیمی

کارشناس واحد مخدر

244

دکتر الهام محرم زاده

کارشناس واحد مخدر

244

حامد نعلبندی

کارشناس امور شرکت ها و رسیدگی به شکایات

242

دکتر احسان تیموری راد

کارشناس امور شرکت ها و رسیدگی به شکایات

243

دکتر فائزه شادفر

کارشناس کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

33462504

دکتر فاطمه محمدپور

کارشناس واحد DPIC

-

دکتر مریم جاهدوست

کارشناس واحد DPIC

-

رقیه ژاله کریمی

مسئول دفتر

240

مریم لطفی

انباردار دارویی

225